Register to free Thingsboard account_

Đăng ký tài khoản Thingsboard miễn phí. chỉ dành cho cư dân ở Việt Nam.

Chỉ để thử nghiệm

Tài khoản miễn phí chỉ dành cho mục đích thử nghiệm, kiểm tra, học tập. Không sử dụng cho ứng dụng trường hợp thực tế.

Giới hạn

Ưu đãi giới hạn dành cho 100 người đăng ký đầu tiên

Giới hạn tài khoản:

  • 5 thiết bị
  • 5 tài sản
  • 5 khách hàng
  • 1000 tin nhắn trong một phút
  • 1 000 000 điểm dữ liệu mỗi tháng
  • 30 email mỗi tháng (nếu sử dụng hệ thống nội bộ SMTP)
  • Tài khoản sẽ tự động hết hạn sau 1 năm.

Hỗ trợ

Nếu cần trợ giúp, xin hãy tham gia vào Thingsboard Facebook group

Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong 1 tháng. Những dữ liệu hết hạn sẽ tự động bị xóa bỏ.

Hoạt động khả nghi

Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động khả nghi nào, ACTE Technology sẽ có quyền tạm ngưng tài khoản của bạn.

Tài khoản nếu được lập bên ngoài Việt Nam sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước